-

Sameievedtekter for eierseksjonsameiet PIR 5
Eiendommen GNR 15 BNR 1529 i Tromsø kommune§  1 Navn
Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5.

§  2 Eiendommen
Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø kommune er oppdelt i følgende seksjoner:
Seksjon nr. 01 - 61: boligseksjon
Seksjon nr. 62: næringsseksjon (parkeringsplass)
Seksjon nr. 63: næringsseksjon (parkeringsplass)
Seksjon nr. 64: næringsseksjon (parkeringsplass)
Seksjon nr. 65: næringsseksjon (teknisk rom)
Seksjon nr. 66: næringsseksjon (traforom)

Seksjonene består av hoveddel og tilleggsdel, slik disse er angitt på vedlagte seksjoneringsplan og plantegninger. Disse finnes som hhv. vedlegg 1 og 2 til disse vedtekter.
Til hver seksjon hører en ideell andel av eiendomsrett til grunneiendommen
gnr 15 bnr 1529 i Tromsø kommune samt til fellesareal i bebyggelsen.

§  3  Sameiebrøken
For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som baserer seg på bruksenhetens areal.
Sameiebrøken for de ulike seksjonene er som følger:
Seksjon nr. 01: boligseksjon   74/4537 
Seksjon nr. 02: boligseksjon 131/4537
Seksjon nr. 03: boligsseksjon   87/4537
Seksjon nr. 04: boligseksjon   42/4537
Seksjon nr. 05: boligsseksjon   80/4537
Seksjon nr. 06: boligseksjon   56/4537
Seksjon nr. 07: boligseksjon   53/4537
Seksjon nr. 08: boligseksjon   64/4537
Seksjon nr. 09: boligseksjon   36/4537
Seksjon nr. 10: boligseksjon   77/4537
Seksjon nr. 11: boligseksjon   65/4537
Seksjon nr. 12: boligseksjon   72/4537
Seksjon nr. 13: boligseksjon   70/4537
Seksjon nr. 14: boligseksjon 103/4537
Seksjon nr. 15: boligseksjon 105/4537
Seksjon nr. 16: boligseksjon   98/4537
Seksjon nr. 17: boligseksjon  77/4537
Seksjon nr. 18: boligseksjon137/4537
Seksjon nr. 19: boligseksjon  87/4537
Seksjon nr. 20: boligseksjon  42/4537
Seksjon nr. 21: boligseksjon  80/4537
Seksjon nr. 22: boligseksjon  56/4537
Seksjon nr. 23: boligseksjon  53/4537
Seksjon nr. 24: boligseksjon  64/4537
Seksjon nr. 25: boligseksjon  36/4537
Seksjon nr. 26: boligseksjon  77/4537
Seksjon nr. 27: boligseksjon  65/4537
Seksjon nr. 28: boligseksjon  67/4537
Seksjon nr. 29: boligseksjon  98/4537
Seksjon nr. 30: boligseksjon  77/4537
Seksjon nr. 31: boligseksjon131/4537
Seksjon nr. 32: boligseksjon  87/4537
Seksjon nr. 33: boligseksjon  42/4537
Seksjon nr. 34: boligseksjon  80/4537
Seksjon nr. 35: boligseksjon  56/4537
Seksjon nr. 36: boligseksjon  53/4537
Seksjon nr. 37: boligseksjon  64/4537
Seksjon nr. 38: boligseksjon  36/4537
Seksjon nr. 39: boligseksjon  77/4537
Seksjon nr. 40: boligseksjon  65/4537
Seksjon nr. 41: boligseksjon  72/4537
Seksjon nr. 42: boligseksjon  71/4537
Seksjon nr. 43: boligseksjon103/4537
Seksjon nr. 44: boligseksjon105/4537
Seksjon nr. 45: boligseksjon  98/4537
Seksjon nr. 46: boligseksjon  77/4537
Seksjon nr. 47: boligseksjon131/4537
Seksjon nr. 48: boligseksjon  87/4537
Seksjon nr. 49: boligseksjon  35/4537
Seksjon nr. 50: boligseksjon  80/4537
Seksjon nr. 51: boligseksjon  56/4537
Seksjon nr. 52: boligseksjon  53/4537
Seksjon nr. 53: boligseksjon  48/4537
Seksjon nr. 54: boligseksjon  36/4537
Seksjon nr. 55: boligseksjon  77/4537
Seksjon nr. 56: boligseksjon  60/4537
Seksjon nr. 57: boligseksjon  56/4537
Seksjon nr. 58: boligseksjon  78/4537
Seksjon nr. 59: boligseksjon  66/4537
Seksjon nr. 60: boligseksjon  77/4537
Seksjon nr. 61: boligseksjon131/4537
Seksjon nr. 62: næringsseksjon     6/4537
Seksjon nr. 63: næringsseksjon    6/4537
Seksjon nr. 64: næringsseksjon    6/4537
Seksjon nr. 65: næringsseksjon    1/4537
Seksjon nr. 66: næringsseksjon    1/4537

Brøken er fastsatt på bakgrunn av hoveddelenes og tilleggsdelenes areal. Parkeringsplassene er vektet med 50 % av arealet. Sportsbodene er ikke vektet, idet samtlige boligseksjoner har sportsbod. For øvrig er bruksenhetene (boligsseksjonene) vektet med 100 % av arealet. Seksjon 65 (teknisk rom) og seksjon 66 (trafo) er ikke vektet og brøken er for hver av disse fastsatt til 1/


§  4  Bruksenhet
Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet.
Bruken av bruksenheten må ikke på urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.
Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med sitt formål. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt, må ikke foretas uten reseksjonering, jfr. eierseksjonslovens § 13.
Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de øvrige sameierne.
Uten skriftlig samtykke fra sameiets styre, må eier av bruksenhet ikke foreta noen form for inngrep i felles tekniske installasjoner i bruksenheten. Heller ikke må det bores eller på annen måte foretas gjennomføringer i vegger mellom bruksenhetene og fellesareal (utvendige eller innvendige vegger) uten skriftlig samtykke fra sameiestyret. Eier av bruksenhet har ikke rett til å endre utvendige fasader, for eksempel ved utskifting av vindusglass, oppsetting av solavskjerming eller lignende uten skriftlig samtykke fra sameiets styre.
Det samme gjelder ved utskifting av glassfelt og dører mot fellesareal.


§  5  Fellesareal
Den enkelte sameier har rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
Bruken av fellesarealer må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.
Fellesarealer skal holdes forsvarlig vedlike.

§  6  Fordeling av fellesutgifter
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.

Den enkelte sameier skal betale et á konto beløp fastsatt av styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. A konto beløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning. Betalingen av á konto beløp til dekning av felleskostnader skal skje forskuddsvis hver måned. Styret kan i stedet bestemme at betalingen skal skje forskuddsvis hvert kvartal, hvert halvår eller hvert år. 

En sameier som har båret større kostnader enn det som følger av bestemmelsene ovenfor, har krav på å få dekket det overskytende.

Inntekter av eiendommen, som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken om ikke annet blir fastsatt i vedtektene med tilslutning fra de sameierne det gjelder.
Ovennevnte bestemmelser om fordeling av fellesutgifter, gjelder ikke seksjonene 65 (teknisk rom) og 66 (traforom) som er unntatt fra plikt til å svare fellesutgifter knyttet til Eierseksjonssameiet Pir 5. Imidlertid svarer eierne av seksjonene 65 og 66 alene for alle utgifter og inntekter knyttet til disse seksjonenene. 

§  7  Felles ansvar og forpliktelser
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk.
Dersom en sameier etter bestemmelsene i § 7 skal dekke en større eller mindre andel av felleskostnadene enn det som følger av hans sameierbrøk, hefter sameieren for den andel av de nevnte kostnader som etter fordeling skal falle på ham. 

§  8  Panterett for sameiernes forpliktelser
De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.
Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle vært betalt, innkommer begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning, eller dersom dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold. 

§ 9  Sameiermøtet
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.
Alle sameierne har rett til å delta i sameiermøtet med forslags-, tale og stemmerett. Styremedlemmer og forretningsfører har rett til å være til stede i sameiermøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
En sameier kan møte ved fullmektig.
Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når minst to sameiere som til sammen har minst 1/10 av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

§ 10  Innkalling til styremøtet
Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst 8 og høyst 20 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst 3 dager.
Innkalling skal skje skriftlig.
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter § 10, fjerde ledd.

§ 11  Saker som samerimøtet skal og kan behandle
Sameiermøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet.
Uten hensyn til om saken er nevnt i innkallingen, skal det ordinære sameiermøtet:
behandle styrets årsberetning
behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår, og
velge styre
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest 1 uke før ordinært sameiermøtet sendes ut til alle sameierne med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelig i sameiermøtet.
Bortsett fra de tilfellene som nevnt i annet ledd, kan sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med § 11, tredje ledd. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes innkalt nytt sameiermøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet.

§ 12  Møteledelse og protokoll
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier. 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.

§ 13  Flertallskrav og særlige begrensninger i sameiemøtets myndighet
Med de unntak som følger av eierseksjonsloven eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer.

Beslutninger som i vesentlig grad gjelder næringsseksjonene, krever tilslutning fra 2/3 av de avgitte stemmer i sameiermøtet.

Det kreves også minst 2/3 av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om:
  • ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning og vedlikehold,
  • omgjøring av fellearealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
  • salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet, som tilhører eller skal tilhøre sameierne i felleskap,
  • andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
  • samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,
  • samtykke til reseksjonering som medfører at det opprettes nye seksjoner og dette fører til en økning av det samlede stemmetall,
  • tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.

Vedtektene kan bare vedtas eller endres på sameiermøtet. Vedtektene som fastsettes i forbindelse med første gangs seksjonering krever likevel ikke vedtakelse i sameiermøte. Om ikke eierseksjonsloven stiller strengere krav, kan slike vedtak bare treffes med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

§ 14 Sameiemøtets vedtak

Hovedregelen er at alle vedtak fattes med alminnelig flertall.
Hver seksjon har 1 stemme.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemming om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

§ 15 Styre
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av 3 – 5 medlemmer med to varamedlemmer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

§ 16 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter eller vedtak i sameiermøtet. Styret skal herunder i samsvar med eierseksjonslovens § 31 treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

§ 17 Styremøte
Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styre velge en møteleder.

Styret er vedtaksført når mer en halvparten av alle styremedlemmene er tilstede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av alle styremedlemmene.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

§ 18 Forretningsfører
Sameiet kan ha forretningsfører.
Det hører inn under styrets ansvar å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres honorar, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter samt si dem opp eller gi dem avskjed.
Avtale om slikt kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige 6 måneder. Med 2/3 flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn 5 år.
En sameier, hans ektefelle eller barn kan ikke engasjere som forretningsfører for sameiet. Det samme gjelder selskap som en sameier har dominerende innflytelse i.

§ 19 Representasjon
Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.

§ 20 Regnskap
Styret har ansvaret for tilstrekkelig regnskapsførsel i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovgivning. Regnskapet for foregående kalenderår skal legges frem på ordinært sameiermøte.

§ 21 Revisjon
Sameiets revisor skal være statsautorisert eller registrert revisor som velges av sameiermøtet som fungerer inntil sameiermøtet velger en ny. 
Sameiermøtet kan gi revisor pålegg og instrukser med hensyn til revisjonen.
Revisors godtgjøring fastsettes av generalforsamlingen.

§ 22 Registreging
Sameiet skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 23 Eierseksjonsloven
Dersom annet ikke er bestemt i disse vedtektene, bruksreglementet eller ordensreglene, gjelder eierseksjonslovens regler.

Tromsø, den 18. desember 2012