-

Regler for dyrehold i Eierseksjonsameiet PIR 5


Brudd på følgende regler kan medføre at styret vil kunne nekte beboere dyrehold.
Hundeeiere/eiere av husdyr må overholde følgende regler:
 
1.     Hunder skal holdes i bånd innenfor sameiets område. For øvrig gjelder politivedtektene for Tromsø kommune.
 
Det vises her til § 24 vedørende båndtvang m.v:
 
«1. På offentlig sted i Tromsø sentrum, i sentrumsnære boligområder og i bydelene er det forbudt å la hund gå løs.»
 
2.     a) Husdyreiere er forpliktet til straks å fjerne ekskrementer dyret etterlater seg på sameiets område, også utenfor egen inngang.

Viser også til samme paragraf i politivedtektene:
 
«3.  Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som huner etterlater seg på offentlig sted.»
 
b) Husdyr skal ikke stå ute. De må heller ikke sjenere omgivelsene med bjeffing og hyling.
 
c) Husdyr må ikke plasseres i fellesarealer.
 
d) Det er ikke tillatt med husdyr i «Pirgården»; heller ikke med oppsyn fra eier eller andre på vegne av eier.
 
e) Eiere av husdyr er ansvarlige og erstatningspliktige for enhver skade som deres husdyr måtte påføre person eller fellesareal, for eksempel riper i dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg med mer.
 
f) Dersom det kommer berettigede klager over at hundeholdet/husdyrholdet sjenerer naboer med lukt, bråk eller på annen måte, skal naboene først forsøke å løse problemene seg imellom. Hvis minnelig ordning ikke kan oppnås, sendes skriftlig klage over forholdet til styret i sameiet. Styret plikter å behandler klagen etter først å ha innhentet opplysninger fra begge parter.
 
g) Disse reglene er å betrakte som en del av ordensreglene for Eierseksjonssameiet Pir 5
 
Endringer i reglene for dyrehold kan bare foretas på sameiemøte.