-

Husordensregler for Eierseksjonssameiet Pir 5
Revidert årsmøtet 30. april 2014

1.  Innledning

Eierseksjonssameiet Pir 5 er et sameie hvor sameiet i fellesskap eier fellesareal for eiendommene gnr 15 bnr 1529 i Tromsø kommune. Eierne er i fellesskap ansvarlige for at eiendommene holdes i god stand og at sameiets omdømme er best mulig. Det er også eierne selv som må sørge for at husordensreglene overholdes.
For å oppnå dette og for å skape best mulig forhold mellom de enkelte eierne, gis det følgende enkle husordensregler som det er i hver enkelt eiers interesse å overholde.
Forslag til endringer av husordensreglene må meldes skriftlig til styret. Evt. endringer vedtas av sameiermøte.
 
2. Alminnelige ordensregler

2.1 Den enkelte beboer plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for alle som ellers gis adgang til seksjonen eller gården ikke volder ubehag eller ulempe for øvrige beboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Sjenerende støy som for eksempel sang og musikkøvelser, boring og banking er ikke tillatt i tidsrommet fra kl. 22.00 til kl. 05.00. All form for musikkøvelser og musikkundervisning krever styrets og nærmeste naboers forutgående samtykke. Sjenerende støy fra veranda eller fellesarealer, skal ikke forekomme i tidsrommet fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

2.2 God bokultur er at man varsler naboer hvis man skal ha festlig sammenkomstsom kan medføre noe mer støy enn alminnelig, og som kan vare ut over det tidspunkt som det vanligvis skal være ro.

2.3 Risting av tøy, gulvmatter og tepper skal skje uten sjenanse for øvrige beboere. Det er IKKE lov å kaste sigaretter, tyggegummi eller noen form for objekter fra balkonger/verandaer.

2.4 Det er kun tillatt å benytte elektrisk eller gassgrill på balkongene. Av branntekniske hensyn er derfor vanlige kulegriller ikke tillatt.

2.5 Utøvelse av næringsvirksomhet må avtales med styret.

2.6 Ved utløsning av «falsk» brannalarm uten utrykning fra Brann- og redning blir vedkommende seksjon belastet i henhold til faktura Tromsø kommune ved Brann- og redning.
Ved utløsning av «falsk» brannalarm med utrykning fra Brann- og redning blir vedkommende seksjon belastet i henhold til faktura fra Tromsø kommune ved Brann- og redning.

3. Skader

3.1 Når det oppstår skader på sameiets fellesareal og denne kan tilbakeføres til en bestemt person og/eller dennes barn, eller eiers leietaker, vil vedkommende, eller dennes foresatte, eller seksjonseier, bli gjort økonomisk ansvarlig. Snørydding av balkonger/verandaer er hver enkelt eiers ansvar og skal utføres. Eventuelle skader som måtte oppstå på grunn av mangelfull snørydding skal dekkes av eier.

3.2 Unngå løse gjenstander på balkongen og svalgangene, som kan tas av vinden og påføre skade.

3.3 Tap av garasjeportåpner må i sin helhet dekkes av den enkelte eier.

3.4 Det må ikke kastes ting i klosettet, for eksempel bleier, matrester, sanitetsbind og lignende, som kan tette til avløpet. En tett kloakk kan forårsake oversvømmelse i leiligheten, ubehagelig lukt, og omkostninger av uant rekkevidde. Ansvar vil bli gjort gjeldende.
 

4. Bygningsmessige forandringer

4.1 Flaggstenger, markiser, skilt, antenner og lignende må ikke settes opp uten styrets samtykke.

4.2 Feil ved antenne- eller kabelanlegget meldes omgående til teleleverandør, etter først å ha undersøkt om det er feil med eget apparat. Det må bare benyttes originale tilkoplingkabler.

4.3 Det er ikke tillatt med egen parabolantenne uten forhåndssamtykke fra styret.

4.4 montering av avtrekksvifter i avtrekkskanaler eller yttervegg er forbudt.
 

5. Fellesareal

5.1 Det påhviler den enkelte eier/beboer å bidra til at fellesarealer holdes ryddig og velholdt.

5.2 Røyking og bruk av åpen ild er ikke tillatt i innvendig fellesareal.

5.3 Det er ikke tillatt å la barn leke i garasjeanlegg

5.4 Grøntanlegg med plener og beplantinger er felles eiendom og vedlikeholdet bekostes sameiet. Bruksplener skal brukes med forsiktighet. Enhver skal bidra til å verne anlegget.
 

6. Renhold, barnevogner og sykler

6.1 Beboerne er ansvarlig for å holde trapper og fellesrom i ryddig stand.

6.2 Barnevogner kan plasseres i svalganger, men på en slik måte at de ikke er til hinder for vanlig ferdsel, jfr. Brannforskriftene.

6.3 Fellesarealer skal ikke brukes til oppbevaring og lagring, jfr. brannforskriftene.

6.4 Sykler skal plasseres på egne anviste plasser, såfremt detter er arrangert/etablert.
 

7. Søppel

7.1 Søppel skal sorteres etter kommunal anvisninger, og må pakkes forsvarlig inn. Søppel skal ikke plasseres utenfor søppeltårnene. Brudd på rutinene for søppelhåndtering for sameiet vil medføre erstatningsansvar for seksjonseier. Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing og lignende plikter beboerne å frakte vekk selv.

7.2 Det er ikke tillatt å oppbevare søppel i fellesarealer.

7.3 Det er ikke tillatt å mate dyr eller legge ut mat på fellesarealer.
 

8. Dyrehold

8.1. Regler knyttet til dyrehold følger alminnelige norske regler. Dyrene skal ikke være til sjenanse for øvrige seksjonseiere. Det innebærer at hunder skal holdes i bånd, katter som skvetter innomhus må kastreres etc. nærmere regler er angitt på siden «Regler for dyrehold i Eierseksjonssameiet Pir 5» 
 
9. Regler for parkering og bruk av motorkjøretøy

9.1 Det forutsettes at all kjøring med motorkjøretøy foregår på en mest mulig hensiktsmessig måte, Bruk av horn og rusing av motor skal unngås. Tomgangskjøring er ikke tillatt.

9.2 Parkering av biler skal kun skje på faste anviste plasser.

9.3 Lek på parkeringsplassene eller i garasjen er ikke ønskelig av hensyn til barnets sikkerhet.

9.4 Reparasjonsarbeid av motorvogn skal unngås i garasjeanlegget eller i fellesarealene. Vask av motorvogn må bare skje på anvist plass dersom slikt er etablert, idet løsemidler kan ødelegge dekket. Enkelt reparasjonsarbeid som ikke er til sjenanse for andre, kan likevel aksepteres.

9.5 Det er ikke tillatt å oppbevare flytende brensel, bensin, olje eller andre brennbare stoffer i garasjeanlegget eller fellesarealene. Slik oppbevaring må av den enkelte oppbevares i henhold til brannforskriften.

9.6 Det er ikke tillatt å plasseres avskiltede motorkjøretøyer/vrak på sameiets eiendom. Disse vil bli borttauet for eiers regning.


10 Dugnad

10.1 Styret kan innkalle til dugnad med oppfordring til de enkelte seksjonseierne om å delta. Ved utleie av leilighet skal det kontraktfestes med leietaker at han/hun plikter å delta på dugnader i sameiet.
 
11. Utleie garasjeplass

11.1 Utleie av garasjeplass skal avklares med Styret. Styret skal ha informasjon om Navn, adresse og telefonnummer på leietaker, og hvilken nøkkel som er utstedt til leietaker.


12. Styrets adgang til besiktigelse

12.1 Styret kan kreve adgang til besiktigelse av en seksjon, dersom det innen seksjonen kan antas å foreligge forhold som er i strid med vedtekter eller husordensregler.